โครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

       พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)มีดำริให้โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป ขยายโครงการฯ เป็น 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง รวมพลังชาวพุทธเป็นขวัญและกำลังใจส่งไปยังพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ และผู้ประสบภัยทั่วโลก


“โครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย”
       ในที่สุดชาวไทยก็ได้รับบุญใหญ่ด้วยการตักบาตรพระครบ 1,000,000 รูป เมื่อเดือนมีนาคม พุทธศักราช 2555 ที่ผ่านมา นับเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทย โดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานคร เพราะปิดท้ายโครงการฯนี้อย่างงดงามด้วยโครงการตักบาตรพระ 6 แห่ง ย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ ถือเป็นการตักบาตร 6 แห่งเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสที่โครงการฯ จัดตักบาตรพระครบ 1,000,000 รูปอีกด้วย

       และเพื่อให้วัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุผลสำเร็จ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงมีดำริให้โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป ขยายโครงการฯ เป็น 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง รวมพลังชาวพุทธเป็นขวัญและกำลังใจส่งไปยังพุทธบุตร 286 วัด และผู้ประสบภัยทั่วโลก

ประวัติความเป็นมาของโครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย


       โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นโครงการฯ ที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน4 จังหวัดภาคใต้ เมื่อปี พ.ศ.2547 ครั้งนั้นสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ซึ่งประกอบด้วย สมาคม ชมรม องค์กรชาวพุทธกว่า 150 องค์กร โดยการสนับสนุนของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้จัดโครงการตักบาตรพระ 72 รูป ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี ใน วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 และได้นำข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยจำนวนหนึ่ง ส่งไปช่วยเหลือจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเครื่องบิน C130 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพอากาศ

       จนกระทั่งปี พ.ศ.2551 พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ดำริและสถาปนาโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อให้พุทธบริษัท 4 ได้ร่วมใจกันช่วยพระและชาวพุทธทางภาคใต้ เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้ง 77 จังหวัด โดยนำข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัยที่ได้จากโครงการฯไปถวายพระภิกษุสามเณร และมอบแด่ทหาร ตำรวจ ครู และชาวบ้าน ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประจำทุกเดือนไม่เคยขาดเลย

       ปี พ.ศ.2553 จึงได้จัด “โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย” โดยเริ่มต้นพิธี ตักบาตรครั้งแรกแห่งปี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

       เมื่อโครงการฯ จัดตักบาตรพระครบ 500,000 รูป พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ดำริขยายโครงการมาเป็นตักบาตรพระ 1,000,0000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย และในปี พ.ศ.2555 นี้เอง พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ดำริขยายโครงการมาเป็นตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

       4 ปี กับมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ ตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โครงการฯ นี้ได้สร้างบุญมหาศาลแก่ชาวพุทธ และนำความปลื้มปีติมาสู่หัวใจทุกครั้งที่นึกถึง เพราะสิ่งดีงามที่เกิดขึ้น จะยังคงสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีให้กับคนรุ่นหลังไปอีกนานแสนนาน


หลักการและเหตุผล
       การทำบุญตักบาตรต่อพระภิกษุสามเณร สาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นอริยประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นการให้กำลังแก่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ เป็นแบบแผนอันดีของบรรพบุรุษไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาแห่งเหตุและผล ที่นำมาซึ่งสันติสุขอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2. เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
3. เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ 286 วัดและพุทธบริษัทใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ
4. เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง สืบสานอริยะประเพณี การตักบาตร ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
5. เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้ พ่อแม่ ลูก มีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น โดยมาทำบุญใหญ่ร่วมกัน ปลูกฝังศีลธรรมให้กับ เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป

กำหนดการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป ปี พ.ศ.2555

 ลำดับวัน/เดือน/ปี สถานที่ จำนวน (รูป)  ปสง. โทร. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
28/4/2555 ถนนเพชรเกษม บริเวณหน้าโรงเรียน
สมถวิลถึงสี่แยกเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
10,101 ศูนย์ประสานงานโครงการตักบาตรพระ 10,101 รูป เลขที่ 40/24-25 ถ.เพชรเกษม องหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 08-6564-9771, 08-1629-9303, 08-1867-9004, 08-6791-1997 ตักบาตรหัวหิน คลิก 
29/4/2555 บริเวณถนนเสด็จนิวัติ
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 ถึงศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 
3,000 081-9662422, 087-6463439, 081-7181175 ตักบาตรบุรีรีมย์ คลิก 
13/5/2555 ตลาดปากน้ำ บริเวณสามแยกหอนาฬิกา
ถนนศรีสมุทรและถนนประโคนชัย จ.สมุทรปราการ
 
11,111 
085-9227802, 083-540-4826, 085-188-4897, 081-685-6904, 081-658-4426, 086-901-0640, 086-038-0940, 084-710-7076, 085-958-4403 ตักบาตรสมุทรปราการ คลิก 
29/5/2555 ถนนประชานิมิต หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์    1,111 ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์090-0052518,
090-0052519 

ตักบาตรอุตรดิตถ์  
2/6/2555 ถนนราชดำเนิน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  จ.นครศรีธรรมราช 12,600 ศูนย์ประสานงานโครงการตักบาตรฯ ธุดงค์สถานนครธรรม 33 ม.3 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช  
081-5835508, 082-3324596 ตักบาตรเมืองนครศรีธรรมราช 
62/6/2555ถนนหน้าศาลากลางเก่าจังหวัดอุบลราชธานี  12,600 ตักบาตรอุบลราชธานี 
10/6/2555ถนนเชียงใหม่-ฮอดหน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 1,000 ศูนย์ประสานงานโครงการตักบาตรพระ 1,000 รูป ประจำอำเภอ สันป่าตอง โทร. 084-080-3275,ประจำอำเภอ แม่วาง โทร. 089-495-9153,ศูนย์ประสานงานโครงการตักบาตรพระ 1,000 รูป ประจำอำเภอ หางดง โทร. 087-324-0321 ตักบาตรพระที่สันป่าตอง 
19/6/2555 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   2,555   -081-454-8526, 084-357-1072ตักบาตรลาดกระบังพระ 2,555 รูป
 923/6/2555 ณ อาคารกัลยาณมิตรบ้านแป้ง วัดกลางธนรินทร์ 1,268  082-357-9592, 082-872-001 ตักบาตรบ้านแฟ้งพระ 1,268 รูป 
10 30/6/2555 ณ สนามกีฬารักบี้ (ติดสนามอินทรีย์ฯ)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-บางเขน1,172  
087-688-3884, 085-497-9140 ตักบาตร Freshy เกษตรฯ พระ 1,172 รูป 
 117/7/2555 ณ ถนนอโศก-มนตรี หน้าห้าง Terminal 21 
12,600 082-458-4222, 086-888-0072, 086-998-6500, 089-981-9852, 083-084-2072
12 1/8/2555 ณ บริเวณถนนสายคู่ หน้าพระมณฑปฯ วัดพระพุทธบาท สระบุรี   3,000 02-831-1000 081-665-6873ตักบาตรดอกไม้ ปี 2555 
13 10/8/2555 ณ สนามกีฬาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 1,009 081-550-8768 ตักบาตรนนทบุรี พระ 1,009 รูป ณ สนามกีฬา การไฟฟ้า 
14 25/8/2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 1,260 081-398-5130 ตักบาตรพระจอมเกล้าธนบุรี พระ 1,260 รูป
 1526/8/2555 ณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ในกลางนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
10,000 
074-239582,
087-591-3335, 081-651-9380, 081-542-6942, 081-599-9040, 081-598-6963, 087-591-3335 
ตักบาตรหาดใหญ่ พระ 10,000 รูป 
166/09/2555 บริเวณสนามกีฬา สปอร์ต คอมเพล็ก
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)
1,269 081-433-8280, 085-390-5541, 083-540-6680 
17 8/09/2555  ถนนลำลูกกา ตั้งแต่จุดกลับรถหน้า สภ.คูคต ถึงจุดกลับรถหน้าวัดสายไหม 1,000 -081-438-1765, 086-305-7882, 02-948-2020-3ตักบาตรลำลูกกา พระ 1,111 รูป ณ ถนนลำลูกกา 
18 15/09/2555 ณ ใจกลางตลาดทุ่งนา   ต.บางแกรก  อ.หนองฉาง อุทัยธานี555 082-459-5599 
19 16/09/2555 หน้าอนุสาวรีย์ 3 ครูบา อ.ลี้ จ.ลำพูน 1,166
 
088-022-6344 
2022/9/2555
 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
22,600
 081-5471449, 089-7170747, 089-6468758, 044-341375
ตักบาตรนครราชสีมา พระ 22,600 รูป ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
21 22/9/2555 ลานจัดกิจกรรมมรดกโลก วัดมหาธาตุ อยุธยา126 087-6069337, 080-418-7916 ตักบาตรอยุธยา พระ 126 รูป ณ ลานจัดกิจกรรมมรดกโลก วัดมหาธาตุ 
22 6/10/55
 
หน้าหอนาฬิกา อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน1,000
 
23 20/10/55 อุทยานเบญจสิริ สุขุวิท 24 2,600 083-084-2072, 082-458-4222, 081-902-8551, 081-667-1936, 08-6330-4755ตักบาตรอุทยานเบณจสิริ สุขุมวิท 24 พระ 2,600 รูป
2428/10/55  ถนนสุริยะเดชบำรุง (ข้างบึงพลาญชัย) 12,600082-222-3918, 082-124-1209, 085-142-9916ตักบาตรร้อยเอ็ดพระ 12,600 รูป ณ ถนนสุริยะเดชบำรุง 
2517/11/55หน้านิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ จ.ลำพูน10,000


คำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
(พิธีกรกล่าวนำ) หันทะมะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภา คะนะมะการัง กะโรมะเสฯ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ,
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ,
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ,


เอสาหัง ภันเต , สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,
ตัง ภะคะวันตัง, สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, มัง พุทธมามะกัง,
สังโฆ ธาเรตุ, อัชชะตัคเค, ปาณุเปตัง, สะระณัง คะตัง.

       ข้าแต่ท่านผู้เจริญ, ข้าพเจ้าขอถึง, สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า, แม้เสด็จดับขันธปรินิพพานนานมาแล้ว, กับทั้งพระธรรม, และพระสงฆ์,ว่าเป็นที่พึ่ง, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า, เป็นพุทธมามะกะ, ผู้ถึงพระรัตนตรัย, ว่าเป็นสรณะตลอดชีวิต,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, จะปฏิบัติตนสมเป็นพุทธมามกะ , ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัย, ตั้งใจรักษาศีล, ไม่เชื่อถือมงคลตื่นข่าว , ไม่แสวงบุญนอกพระพุทธศาสนา, หมั่นสร้างบุญกุศล, ในพระพุทธศาสนา, ตลอดกาลนานเทอญฯ

คำอธิษฐานจิตตักบาตร
       ด้วยบุญกุศล, ที่ข้าพเจ้าตั้งใจ, ถวายมหาสังฆทาน, โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป, 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทยเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา, ถวายเป็นพุทธบูชา, รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ, และฟื้นฟูศีลธรรมโลก, ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย, มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง, อายุขัยยืนยาว, ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข, ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต, ในธุรกิจหน้าที่การงาน, และสิ่งที่พึงปรารถนา, ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ, ค้ำจุนพระพุทธศาสนา, ไปทุกภพทุกชาติ,

       ขอให้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้, โดยสะดวก, บรรลุธรรมได้โดยง่าย, ให้สมบูรณ์พร้อม, ด้วยรูปสมบัติ, ทรัพย์สมบัติ, คุณสมบัติ, บริวารสมบัติ, ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข, มรรคผลนิพพาน,
ขอความปรารถนาทั้งปวง, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นผลสำเร็จ, จงเป็นผลสำเร็จ, จงเป็นผลสำเร็จ, ทุกประการเทอญ, นิพพานะ ปัจจะโย โหตุฯ

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูมาก
5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย


ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร
- แต่งการด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควารเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตรท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

ที่มา - http://www.dmc.tv